Kleuters

Vragen van ouders in mijn boek:

 • Een basisschool kiezen
 • Wat moet mijn kind kunnen voordat hij naar groep 1 gaat?
 • Loopt mijn kleuter sociaal emotioneel achter?
 • Niet zindelijk, mag de school mijn kind weigeren?
 • Agressieve klasgenoot
 • Terug naar groep 1
 • Kan mijn kind straks naar groep 3?
 • In spiegelbeeld schrijven
 • Tweetalige opvoeding en taalachterstand?
 • Doubleren in groep 2

Kijk hier voor ingezonden vragen met antwoord van ouders over Kleuters:

Een basisschool kiezen
je fsojgvosafjghosfjgsfjogósfghosfgosfvo’sfvhsfogv
Decemberkind naar groep 3?

Ik heb een vraag over het wel of niet door laten gaan naar groep 3 van een kind geboren in december. De juf van onze zoon denkt dat het beter is om nog een jaar langer bij de kleuters te blijven. Wij denken dat onze zoon het beste kan starten met leren en een beetje klaar is met het spelen in groep 2. Moeten wij het advies van de juf volgen?

 

Allereerst is het van belang om het gesprek aan te gaan met de juffrouw over deze afweging. Elk kind heeft namelijk zijn eigen verhaal. De beslissing om een kind wel of niet door te sturen naar groep 3 wordt nooit lichtzinnig genomen. Ik raad je aan om het advies van de leerkracht serieus te nemen. Zij ziet jouw kind elke dag en observeren is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht in groep 1 en 2. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende meetmethoden die kunnen helpen bij het nemen van een moeilijke beslissing.

Bedenk dat er bij de kleuters heel erg veel geleerd wordt. Een kind ontwikkelt zich in deze periode in de meest brede zin! Er wordt vaak met thema’s gewerkt waarin vele ontwikkelingsgebieden worden geïntegreerd:

 • Woordenschat en taalvaardigheid: verhalen, liedjes, versjes, spelletjes en werkjes.
 • Tellen, ordenen en sorteren
 • Motorische ontwikkeling: knippen, kleuren, prikken, plakken, schrijven, vouwen, spelen en gymmen.
 • De interesse in allerlei onderwerpen wordt geprikkeld door het brede aanbod van thema’s.
 • Sociale vaardigheden; de oudste kleuters helpen de jongste, samenwerken en spelen.
 • In de kleuterklas wordt nog voldoende tegemoet gekomen aan de behoefte van jonge kinderen om te bewegen: Er wordt voldoende buiten gespeeld en gegymd. Het onderwijs is minder statisch ingericht ; kinderen werken nog niet op een vaste plek aan een tafeltje
 • Kleuters die er aan toe zijn gaan met lezen aan de slag. Ze leren letters met hun klanken herkennen, ze spelen met letters en woorden door ze bijvoorbeeld te schilderen, stempelen of schrijven. Kleuters die al wat kunnen lezen mogen dat ook oefenen met allerlei materiaal en boekjes.
 • De kasten in de kleuterkast staan vol met ontwikkelingsmateriaal dat op verschillende niveaus kan worden gebruikt. De keuze hieruit is zeker niet vrijblijvend. De leerkracht zorgt dat alles wat een kind nodig heeft wordt aangeboden.

Deze lijst kan nog veel verder worden aangevuld!

Het is goed om te bedenken dat kinderen echt pas kunnen leren lezen als zij daar rijp voor zijn. Geef je kind de kans en tijd om zich te ontwikkelen en te groeien in de kleuterklas. Een kind dat te vroeg doorgaat naar groep 3 zal zich niet alleen ongelukkig voelen, het zal zich ook zeker niet sneller of beter ontwikkelen. Gras groeit nu eenmaal niet harder als we eraan trekken!

Wanneer jouw zoon nog iets langer bij de kleuters blijft zal de leerkracht ook voor hem een plan hebben. Kleuterjuffen kunnen namelijk differentiëren als geen ander en tegemoetkomen aan de leerbehoefte van een kind. Vraag gerust of ze dat plan met jou wil bespreken.

Hoe vaak mag een kind doubleren?

Hoe vaak mag een kind doubleren op de basisschool?

Mijn dochter heeft een extra jaar bij de kleuters doorgebracht. Ze zit nu in groep 5 en is 9 jaar. Kan zij in de toekomst nog een keer doubleren?

De regels over doubleren, ook wel zittenblijven genoemd, zijn duidelijk en staan vermeld in de schoolgids van de school.  Wettelijk gezien mag een kind op de basisschool blijven tot en met het schooljaar waarin het 14 jaar wordt. In het geval van uw dochter zal zij in de toekomst dus nogmaals kunnen doubleren.  Scholen zijn vrij om regels op te stellen over doubleren. Deze regels worden opgesteld door het bestuur, in samenspraak met de directie.  Ook de medezeggenschapsraad waarin ook ouders zitting hebben, heeft invloed op deze regels.

Een beslissing of een leerling doorstroomt of doubleert, wordt niet lichtzinnig genomen. Als een leraar twijfelt of het kind  in staat is te functioneren in een volgende groep, dan wordt de leerling ingebracht in een vergadering. In gezamenlijk overleg wordt dan besloten wat het beste is voor deze leerling.

Ouders mogen verwachten dat zij regelmatig op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen van hun kind. Scholen zijn namelijk wettelijk verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van de leerlingen. Zo worden ouders ook tijdig geïnformeerd wanneer er twijfels ontstaan over de doorstroom naar een volgende groep en worden zij bij gesprekken hierover betrokken. De school  beslist uiteindelijk over zittenblijven en overgaan.

Zowel het zittenblijven als het met twijfels overgaan vragen om extra maatregelen wat betreft begeleiding van de leerling. Dit houdt in dat wanneer een kind blijft zitten er een plan opgesteld zal worden zodat het onderwijs goed aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Ook wanneer een kind met twijfels doorgaat naar de volgende groep zal extra oefening of huiswerk wellicht nodig zijn.

Elke basisschool heeft een overgangsprotocol opgesteld waarin beschreven staat welke stappen zij volgen bij doubleren. Dit protocol ligt ter inzage op school.

Hoeveel uur moet mijn kind slapen?

Hoeveel uur moet mijn kind slapen?

Nu de scholen weer beginnen, moeten we weer in een normaal ritme komen. Mijn zoon (5 jaar) ging tijdens de schoolsluiting steeds later naar bed en sliep niet echt langer uit. Toch was hij niet slaperig overdag. Hoeveel uur hebben kleuters eigenlijk aan slaap nodig?

Tijdens de sluiting van de scholen was het natuurlijk verleidelijk om de teugels een beetje te laten vieren en niet steeds met de klok te leven. Nu gaat het gewone schoolleven weer beginnen en is het voor je kind belangrijk om weer in een goed ritme te komen. Kinderen houden van structuur en voldoende slaap is een voorwaarde om goed te functioneren in het dagelijks leven. Dat geldt voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen. Het is in verschillende onderzoeken aangetoond dat kinderen met een slaaptekort vaker last hebben van concentratieproblemen, prikkelbaarheid, druk gedrag en slechte schoolprestaties. Ook is er een verband gevonden met overgewicht bij kinderen.

Misschien lijkt je kind prima te functioneren met wat minder slaap tijdens de vakantie, onderschat niet de gevolgen wanneer het met slaaptekort moet functioneren in de klas. Thuis heeft een kind vaak minder prikkels, minder opdrachten, minder moeilijke werkjes waar hij zich echt even goed voor moet kunnen concentreren. De concentratie die nodig is voor bijvoorbeeld het volgen van een uitgebreide rekeninstructie, is niet te vergelijken met de concentratie die nodig is voor een zelfgekozen taak zoals computerspellen of met de lego spelen. Mijn advies is dus: gun je kind voldoende nachtrust! Hier volgt een tabel met gemiddelden:

 • 4 jaar: 11,5 uur per nacht
 • 5 jaar: 11 uur per nacht
 • 6 jaar: 10 uur en 45 minuten
 • 7 jaar: 10,5 uur
 • 8 jaar: 10 uur en 15 minuten
 • 9 jaar: 10 uur
 • 10 jaar: 9 uur en 45 minuten
 • 11 jaar: 9,5 uur
 • 12 jaar: 9 uur en 15 minuten

Heeft je kind moeite met inslapen? Kijk dan eens op deze site voor tips:

https://psychogoed.nl/8-tips-om-je-kind-goed-te-laten-inslapen/

Moet mijn kleuter kunnen rekenen??

Problemen met voorbereidend rekenen.

Onze dochter is bijna 6 en zit in groep 2. Tijdens de ouderavond vertelde de juf dat het goed gaat maar dat er wel nog problemen zijn met het rekenen. Ik vraag me af hoe goed een kleuter al moet kunnen rekenen en of ik haar misschien thuis kan helpen.

 

Het onderwijs in de kleutergroepen 1 en 2 bereidt  een kind voor op het lees- en rekenonderwijs in groep 3. Er worden allerlei leuke, leerzame activiteiten aangeboden die te maken hebben met rekenbegrippen, telvaardigheid en het herkennen van de cijfersymbolen.

Rekenbegrippen zijn bijvoorbeeld:

 •  voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan)
 •  eerste-laatste
 •  links-rechts (linksboven-rechtsachter)
 •  meer-minder-evenveel
 •  (te)veel-(te)weinig

 

Sommige kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 of verder tellen. Vaak is dit echter niet meer dan een versje. Het kind heeft nog geen idee hoeveel nu precies ‘zes’ is. Het is belangrijk dat je kind weet welk getal na 5 komt en welk getal voor 7. Dit noemen we telvaardigheid.

 

Je kan als ouder je dochter helpen door de rekenbegrippen regelmatig te gebruiken of spelletjes te doen waarbij getalbegrippen aan de orde komen.

 • Wie heeft de meeste kaartjes, wie de minste? Gebruik de dobbelsteen en laat je dochter de ogen tellen en evenveel stapjes zetten.
 • Ook bij het aan- en uitkleden kan er geteld worden. Hoeveel kleren moet je aan doen? Ik help je met de 2 sokken. Hoeveel moet jij nog?
 • Samen tafeldekken: hoeveel vorken en hoeveel messen leggen we neer? Heb je er van elk evenveel?
 • Laat je dochter eens uitdelen thuis: tel eens hoeveel mandarijntjes je nodig hebt en geef er daarna iedereen eentje.
 • Op het internet zijn spelletjes te vinden die te maken hebben met het herkennen van de cijfersymbolen. Op meestermichael.nl staat bijvoorbeeld een hele verzameling die leuk is om eens samen met je dochter te doen.
Moeite met afscheid nemen.

Moeite met afscheid nemen.

Mijn dochter (net 4 jaar) wil niet naar school. Bij het afscheid nemen klampt ze zich aan mij vast en moet erg huilen. Ik vind het moeilijk om haar zo achter te laten. Hoe kan ik haar helpen?

Veel jonge kleuters hebben in het begin moeite met het afscheid nemen van hun vader of moeder. De leerkracht kijkt hier niet van op en weet er vaak goed mee om te gaan. Hoe kun je je dochter helpen?

Niet te vroeg naar school.

Een schoolplein is ’s morgens vaak een drukke plek met  vaders, moeders, kleine en grote kinderen. Er is veel geluid en voor een kleuter soms erg onoverzichtelijk. Natuurlijk moet je zorgen dat je op tijd komt maar ga niet extra vroeg naar school. Zorg dat je niet lang in deze drukte hoeft te wachten met je kind want dan bouwt de spanning zich alleen maar op. Zorg dat je vlak voor de bel aanwezig bent zodat je als laatste naar binnen kunt lopen. Het is fijn als er al wat rust in de gang is en de meeste kinderen al hun plek in de klas gevonden hebben.

Vast ritueel

Kinderen houden van vaste gewoontes en rituelen zodat ze weten wat hun te wachten staat. Doe zoveel mogelijk zaken in een vaste volgorde. Ook in de ochtend voor het naar school gaan. Bespreek met je kind wat jullie gaan doen: We gaan naar school. We gaan samen naar binnen en hangen eerst je jas op. Daarna breng ik je naar de juf. Ik geef je een kus en zwaai nog even en dan gaat mama naar huis. Straks haal ik jou weer op en dan sta ik steeds op hetzelfde plekje op het schoolplein. Misschien wil je kind meedenken over het ritueel . Het is goed om samen een plannetje te maken!

Straal vertrouwen uit.

Kinderen hebben voelsprieten voor het herkennen van de stemming van hun ouders. Wat niet helpt is wanneer je zelf gehaast bent  en jij enorm opziet tegen het gedoe bij het afscheid. Zorg dat je de rust hebt en het vertrouwen dat het allemaal goed komt. Stel je kind gerust door te zeggen dat het niet erg is als ze even moet huilen omdat ze het spannend vindt. Dat je weet dat het huilen weer snel over gaat. Praat nooit over dit huilen van je kind, of negatief over school tegen anderen waar zij bij is. Kleine potjes hebben grote oren en het schaadt het vertrouwen. Praat juist positief over school bijvoorbeeld over alle werkjes en materialen die er zijn.

Vraag de leerkracht om hulp.

Vraag de juf of zij jouw kind van je wil overnemen. De juf begrijpt de angsten van jonge kinderen heel goed en zal bereid zijn om je dochter even op schoot of aan de hand te nemen om haar een veilig gevoel te geven. Blijf vervolgens niet in de klas want het overdragen aan de juf is de laatste stap in het ritueel. Daarna ga je ook meteen weg.

Natuurlijk is het soms hartverscheurend  maar besef  dat er niks naars gebeurt met je kind in de klas. De tranen drogen zodra jij uit zicht bent.  Besef dat je kind uiteindelijk groeit en veerkrachtig wordt!

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven